Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Alpilles Provence® Entiteit in haar hoedanigheid van eigenaar van deze website

Website emailadres : info@alpillesprovence.com

Website Deze website (alpillesprovence.com)

Uitgever Alpilles Provence en ByLomé zijn de uitgevers van deze website en de direct daaraan gekoppelde sub-sites en URL's.

Internetgebruiker Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, onder privaat of publiek recht, die verbinding maakt met de Site.

 

Doel van de site

Deze website geeft uitleg over de diensten die worden aangeboden door Alpilles Provence, die publiceert, aggregeert, verwijst en verspreidt haar advertentie,

 

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het surfen op de website impliceert de aanvaarding door elke internetgebruiker van de huidige algemene voorwaarden van Alpilles Provence. De loutere verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de internetgebruikers.

 

Verantwoordelijkheid voor publicaties

Alpilles Provence publiceert haar aanbod van producten en diensten die door Alpilles Provence en door partners worden aangeboden. Zij verstrekt informatie die, ondanks onze waakzaamheid, onnauwkeurigheden, weglatingen, benaderingen of achterhaalde informatie kan bevatten, waarvoor zij elke verantwoordelijkheid afwijst en geen garantie biedt voor de waarheidsgetrouwheid of volledigheid van deze informatie. Alpilles Provence kan de gebruiker doorverwijzen naar sites van derden via links, waarvan de informatie kan op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Alpilles Provence. Beschrijvingen en prijzen zijn niet contractueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het navigeren op de site. Wij verzamelen persoonsgegevens via het contactformulier op de site, de registratie voor evenementen, een serviceaanvraag of een abonnement op nieuwsbrieven. Alpilles Provence verbindt zich ertoe deze niet in een andere context te gebruiken, noch aan derden door te geven, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruikers of in de bij wet voorziene gevallen. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 worden de coördinaten van alle op deze site geregistreerde Internetgebruikers gedurende één jaar bewaard, een redelijke termijn die noodzakelijk is voor een goed beheer van de site en een normaal gebruik van de gegevens. Internetgebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen, vragen te stellen over, toegang te krijgen tot en rectificaties aan te brengen in de gegevens die zij hebben verstrekt. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen op het bovenaan deze pagina vermelde e-mailadres (meer informatie vindt u op de pagina's gewijd aan de RGPD met de CNIL).

 

Cookies

Overeenkomstig de ordonnantie nr. 2011-1012 van 24 augustus 2011 betreffende de elektronische communicatie en de twee uitzonderingen op de verplichting van voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 32 II van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt de internetgebruiker ervan in kennis gesteld dat Alpilles Provence een cookie op zijn computer kan plaatsen om een optimale navigatie mogelijk te maken. Wij gebruiken geen marketing cookies. De internetgebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat cookies kleine bestanden zijn die op de computer van de internetgebruiker worden geïnstalleerd via zijn/haar browser en die het mogelijk maken optimaal te surfen op de site, zijn/haar verbindingen met verschillende internetpagina's te identificeren en te onthouden, en dat zij een beperkte levensduur hebben. Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de op hun computer geïnstalleerde cookies te verwijderen, door naar het daartoe bestemde menu van hun browser te gaan.

 

IP-adressen

Het IP-adres is een reeks getallen, gescheiden door punten, die de unieke identificatie van een computer op het internetnetwerk mogelijk maken. In overeenstemming met de geldende wetgeving, Alpilles Provence behoudt zich het recht voor om het IP-adres te verzamelen en zal moeten alle persoonlijke gegevens in verband met een Internet-gebruiker aan de bevoegde autoriteiten op rechterlijk bevel of aan elke persoon op rechterlijk besluit. Het IP-adres kan worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de internetgebruiker indien deze informatie door een internetdienstverlener wordt verstrekt.

 

Storingen op de site

Onder "overmacht" wordt verstaan elke belemmering, beperking of onderbreking van de site of de diensten ten gevolge van brand, epidemie, explosie, aardbeving, schommelingen in de bandbreedte, een aan de toegangsprovider toe te schrijven storing, het uitvallen van transmissienetwerken, het instorten van installaties, illegaal of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant, computer hacking, een inbreuk op de beveiliging toe te schrijven aan de site host of ontwikkelaars, overstroming, stroomuitval, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of eis van een regering, vordering, staking, boycot, of andere omstandigheden buiten de controle van Alpilles Provence. In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, ten gevolge van technische problemen van welke aard dan ook, zal de internetgebruiker geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of compensatie.

 

Gepubliceerde inhoud

De door internetgebruikers op de pagina's van de site gepubliceerde inhoud (commentaren en meningen) valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die krachtens artikel 6-I-4 van de Wet betreffende het Vertrouwen in de Digitale Economie aansprakelijk kan worden gesteld in geval van onrechtmatige kennisgeving van vermeend ongeoorloofde inhoud die door de internetgebruiker is gepubliceerd, hetgeen krachtens artikel 6-I-4 van de Wet betreffende het Vertrouwen in de Digitale Economie strafbaar is met een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 15.000 euro.

 

Intellectuele eigendom

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, copyright, van het geheel of een deel van deze site op een papieren of elektronische drager is formeel verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van Alpilles Provence, By-Lomé of hun begunstigden of rechtverkrijgenden vormt een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en kan gerechtelijk worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor de vertaling, aanpassing of transformatie, rangschikking of reproductie door middel van enige kunst of werkwijze.

 

Bepalingen betreffende de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de site zijn onderworpen aan het Franse recht. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van de door de internetgebruiker of de klant gemaakte reservering.

nl_NLNederlands